ATTENTION!
Your owners have given you no permission
or blessing to get to know you with
THE NATURAL LAW OF THE UNIVERSE AND THE EARTH.
Therefore, leave this site immediately, because it's not business for them - or even geszeft.


UWAGA!

Twoi właściciele nie udzielili Ci zezwolenia,
ani błogosławieństwa, na zapoznanie się
z PRAWEM NATURALNYM WSZECHŚWIATA I ZIEMI.
Dlatego natychmiast opuść tę stronę, bo to nie jest dla nich biznes - a nawet geszeft.
UWAGA! Goj w żydowskim internecie!


---
17.02.2021 / 07.04.2021.


Ten serwis ma wyłącznie informacyjny  charakter.
Informuje o stanie
istniejącym, od 21.01.2002.
Nie jest próbą zmuszania żadnego człowieka

do zmiany jego poglądów.


This site is for informational purposes only.
Informs about the existing state,
from 01/21/2002.
It is not an attempt to force any man
to change his views.Po polsku
In
         Englisch

Przykłady praw naturalnych:
 • Prawo rozkładu normalnego (krzywa Gaussa)
 • Prawo powszechnego ciążenia
 • Prawa Mendla
 • Prawo tarcia
 • itd. itp.

Jeśli jakiś człowiek usiłuje Wam wmawiać, że kieruje się tzw. "prawem naturalnym" - to ma na myśli czyjeś "wydumane" tzw. "prawo", dotyczące życia społecznego. Owo "prawo" które będzie wam sugerował, na pewno nie jest prawem naturalnym - lecz prawem doktrynalnie stanowionym.

Rzeczywiste PRAWO NATURALNE nie jest prawem stanowionym w najmniejszym stopniu. Nie jest ludzkim "wynalazkiem" - tylko wynikiem odkrycia o charakterze przyrodniczym.

Odkrycia tego (praca zbiorowa) dokonała Szkoła Filozoficzna Wyznawców Wiary w Inteligencję Człowieka - "Sekta im. Giordano Bruno" i opublikowała je 21.01.2002r.
Informacja ta została szybko obłożona  doktrynalną cenzurą przez wszechwładną Sektę Katolicką, oraz inne doktrynalne reżimy.

Examples of natural laws:
 • The law of normal distribution (Gaussian curve)
 • The law of universal gravitation
 • The law of friction
 • The Mendel law
 • etc. etc.
  If a man tries to convince you that he is following the so-called "natural law" - this means someone's "imaginary" "law" relating to social life. The "law" he will suggest to you is certainly not a natural law - but a doctrinally constituted law.

The real NATURAL LAW is not in the slightest statutory law. It is not a human "invention" - it is the result of a natural discovery.

 This discovery (collective work) was made by the Philosophical School of the Believers of the Faith in the Intelligence of Man - "Giordano Bruno Sect" and published on January 21, 2002. This information was quickly placed under doctrinal censorship by the all-powerful Catholic Sect and other doctrinal regimes.


Źródła informacji o rzeczywistym Prawie Naturalnym
(dla płatnych najemników korporacji, zwanych „dziennikarzami”) :

Sources of information on the real Natural Law (for paid corporate mercenaries known as "journalists") :

Przychodzi "inteligent" dziennikarstwa do Alberta Einsteina i pyta się:
Nonsens Naprawdę? Nie możliwe! Podaj źródło.
Po przeczytaniu dziennikarskich "rewelacji", zszokowana baba nie przyszła do lekarza.
Kopernik miał szczęście, bo nie było dziennikarzy - a baby się tylko modliły.


A journalistic "scientist" comes to Albert Einstein and asks:
Nonsens
Really? Impossible! Then give the source.
After reading the journalistic "revelations", the shocked woman did not come to the doctor.
 Copernicus was lucky because there were no journalists - and the women only prayed.


Contact:
karawaka@poczta.onet.pl - blocked by the regime
wwwic@wp.pl
- active


SCIENCE IN POLAND


"The Constitution of the Republic of Poland guarantees everyone, including the person who is a scientist - everyone is everyone, there is no exclusion of scientists - guarantees everyone the right to freely express their philosophical and religious beliefs also in public life. An unequivocal provision of the Constitution of the Republic of Poland. Why is it not observed at universities? Well, because we are not able to understand it, because the authorities of some universities are not able to understand it, it must be stopped immediately "- said Czarnek."
[end of quote]
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86900%2Cczarnek-pakiet-wolnosci-akademickiej-pozytywnie-zaopiniowany-przez-komitet

Substantive answer to the question
Minister Przemysław Czarnek:
 
The Polish constitution is generally not obeyed, because in fact (in practice) the so-called "Poland" does not exist. In its place, however, there is a kind of protectorate (several protectors), which is for propaganda purposes only is called Poland. Other names used are: "Polin", "Bugoodrze", "Trzyrzecze", etc.

I am convinced that the above explanation will allow the Minister to understand what he cannot understand at present.


NAUKA W POLSCE

"Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu,
w tym również osobie, która jest naukowcem – każdy jest każdy, tam nie ma wyłączenia naukowców – gwarantuje każdemu prawo do swobodnego wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych także w życiu publicznym. Jednoznaczny przepis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego się tego nie przestrzega na uczelniach wyższych? No, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, bo nie są w stanie zrozumieć władze niektórych uczelni, to trzeba to natychmiast przerwać" – mówił Czarnek."
[koniec cytatu]
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86900%2Cczarnek-pakiet-wolnosci-akademickiej-pozytywnie-zaopiniowany-przez-komitet

Merytoryczna odpowiedź na pytanie
Pana ministra Przemysława Czarnka:

Polskiej konstytucji powszechnie się nie przestrzega, gdyż w rzeczywistości (w praktyce) tzw. "Polska" nie istnieje. W Jej miejscu istnieje natomiast rodzaj protektoratu (kilku protektorów), który wyłącznie dla celów propagandowych nazywany jest Polską.
Inne stosowane nazwy to: "Polin", "Bugoodrze", "Trzyrzecze", itp.

Pozostaję w przekonaniu, iż powyższe wyjaśnienie pozwoli Panu ministrow
i zrozumieć to, czego obecnie zrozumieć nie potrafi.

Zero tolerancji dla doktrynerów.
5v.pl